Regression: Regression of 2 benchmarks: XTEA decrypt, XTEA encryptMetric
Order
Δ ID Machine Metric Test Good, Bad OldNew Now Current Age
9930 zenith.gcc-trunk-marxin.O2_g:111 score botan/XTEA encrypt 1568032167000.44bd512d6cc4108fb6ddf0681ea2ce8922a83639, 1568032401000.e30290e24868169aaa411a94a91d71825cec36d2 212.611207.857 -2.24% 214.208 5.97% 2019-09-10T08:28:33.703674
9931 zenith.gcc-trunk-marxin.O2_g:111 score botan/XTEA decrypt 1568032167000.44bd512d6cc4108fb6ddf0681ea2ce8922a83639, 1568032401000.e30290e24868169aaa411a94a91d71825cec36d2 210.446204.076 -3.03% 212.308 0.03% 2019-09-10T08:28:33.703674
Change State Split Delete